Raporty i książki

Artykuły:

 

1. Determinanty oraz kształt współczesnego systemu należności związanych z odpadami. (artykuł)

Finanse Komunalne 2012 nr 11 s. 50-57. Wojciech Fill

 

2. Nowa ustawa nie wymiecie śmieci (artykuł)

Wspólnota 2012 nr 39/40. Dominika Kaźmierczyk

 

3. Odbieranie odpadów komunalnych - czy potrzebny jest przetarg? (artykuł)

Wspólnota 2012 nr 27/28, Michał Żak

 

4. Opłata jako prawnofinansowy instrument gospodarowania odpadami. (artykuł)

Finanse Komunalne 2012 nr 10 s. 36-44. Wojciech Fill

 

5. Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami komunalnymi. (artykuł)

Prawo i Środowisko 2012 nr 3 s. 69-101.Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

 

6. Początki prawnej ochrony przed odpadami we Wspólnocie. (artykuł)

Prawo i Środowisko 2012 nr 3 s. 41-53. Adam Erechemla

 

7. Determinanty oraz kształt współczesnego systemu należności związanych z odpadami. (artykuł)

Finanse Komunalne 2012 nr 11 s. 50-57 Wojciech Fill

 

8. Gospodarka komunalna - podstawy i mechanizmy prawne. (artykuł)

Samorząd Terytorialny. 2012 nr 7/8 s. 7-24, Michał Kulesza

 

OPIS

 

Autor artykułu kompleksowo opisuje podstawy i mechanizmy prawne w kontekście gospodarki komunalnej jako sfery działalności samorządu terytorialnego. Konfrontuje pojęcie decentralizacji z gospodarką komunalną. Określa znaczenie klauzul generalnych w sferze

gospodarki komunalnej oraz odnosi się do gospodarki komunalnej jako przedmiotu polityki władzy centralnej.

 

9. Spółki komunalne w praktyce (artykuł)

Prawo Spółek 2012 nr 7/8 s. 23-35. Prawo Spółek, Artur Jezierski

 

OPIS

Autor artykułu opisuje praktyczna stronę tworzenia spółki komunalnej w gminie.

 

Literatura:

 

10. Gospodarowanie odpadami w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na gruncie dyrektyw ramowych w sprawie odpadów.

Karolina Karpus, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Włocławek 2011

 

OPIS

Autorka w monografii stara się analizować trzy elementy – gospodarkę odpadami, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i źródła prawa europejskiego. Wykazuje wyjątkową skrupulatność i rzetelność, zarówno co do doboru orzeczeń, jak i co do ich wykorzystania. Zaś za szczególnie cenne należy uznac analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

 

11. Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz.

Wojciech Radecki, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

 

OPIS

Komentarz wyjaśnia liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające z ustawy, której skomplikowane przepisy zawierają wiele odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, przepisów o odpadach, przepisów antymonopolowych. Uwzględnia rewolucyjną zmianę dokonaną ustawą z l lipca 2011 r., oznaczającą przejście do nowego modelu postępowania z odpadami komunalnymi, którego najistotniejszą cechą jest przejęcie przez gminy pełnej odpowiedzialności za odpady komunalne. 


12. Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych.

Tomasz Długosz, AT Wydawnictwo, Kraków 2012

 

13. Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin

Jędrzej Klatka, Michał Kuźniak. Wolters Kluwer Warszawa 2012

 

OPIS

Opracowanie stanowi kompleksową i usystematyzowaną analizę prawną najważniejszych zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2012 r. do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, W książce przedstawiono problemy, które mogą pojawić się przy stosowaniu tej ustawy, oraz zagadnienia związane m.in. z:

-  procedurami wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał i eksploatował regionalną instalację;

-  mechanizmem, zgodnie z którym gminy będą wyłaniały w drodze przetargu podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

-  zadaniami gmin z zakresu czystości i porządku w gminach.

Praca zawiera szeroki i różnorodny zbiór wzorów dokumentów, których przygotowanie, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowi obowiązek gmin. 

Adresaci:

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do gmin, ponieważ to do ich obowiązków należy utrzymanie czystości i porządku. Poradnik może stanowić również bogate źródło wiedzy dla przedsiębiorców, którzy zainteresowani są świadczeniem usług polegających na odbieraniu lub odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Autorzy posiadają specjalistyczną i praktyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie m.in, w zakresie szeroko pojętego krajowego i unijnego prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych, ustaw samorządowych. 

 

 

14. Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz.

Jakub J. Zięty C.H. Beck. Warszawa 2012

 

OPIS

Komentarz do ustawy z 20.12.1997 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) opisuje dopuszczalne sposoby realizowania gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego. Możliwość korzystania przez samorządy z formy spółki kapitałowej stanowi coraz częstszy sposób zarówno na realizację zadań własnych w sferze użyteczności publicznej, jak i poza nią w zakresie dopuszczonym m.in. przepisami komentowanej ustawy. Wykroczenie poza ustawowe ramy może skutkować nieważnością dokonanych czynności np. uchwała organu stanowiącego. W ustawie w sposób szczególny określono reguły funkcjonowania spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego zarówno tych, które powstały w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych, jak i tych utworzonych przez samorządy. Spółki te bowiem oprócz reguł wskazanych w Kodeksie spółek handlowych muszą przestrzegać przepisów ustawy o gospodarce komunalnej.

Z uwagi na praktykę zawodową Autora prezentowany komentarz pozwala:

-  ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej;

-  pomóc radcom prawnym i adwokatom we właściwej interpretacji przepisów ustawy w pracy dla podmiotów zajmujących się gospodarką komunalną;

-  spojrzeć na gospodarkę komunalną nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej;

Prezentowany komentarz adresowany jest do wszystkich, którzy interesują się tematyką funkcjonowania samorządu oraz spółek handlowych, zwłaszcza do osób związanych zawodowo z tymi podmiotami, w tym m.in. świadczących pomoc prawną na ich rzecz tj. radców prawnych i adwokatów.

Autor uwzględnił w komentarzu dorobek doktryny oraz orzecznictwa w zakresie gospodarki komunalnej oraz wszystkie zmiany ustawy, jakie zostały dokonane do czasu wydania tekstu jednolitego.

 

15. Wybrane problemy gospodarki komunalnej. Czy ekologia musi kosztować? Elements of the municipal economy. Does ecology have to cost?

Paweł Dziekański, Andrzej Pawlik. Kielce 2011

 

OPIS

Książka opisuje systemy gospodarki komunalnej i wodnej w Polsce od 2001 roku. Porusza zagadnienia kanalizacji, ścieków oraz ochrony środowiska w Polsce.

 

16. Finanse komunalne a konstytucja.

Red. Hubert Izdebski, Aleksander Nelicki, Igor Zachariasz. Stud.Mat.TK 2012 

 

OPIS

Gospodarka komunalna - podstawy i mechanizmy prawne. System relacji prawnych i ekonomicznych pomiędzy gminami i komunalnymi spółkami prawa handlowego - wybrane aspekty.

 

17. Podstawy gospodarki odpadami

Wydanie zaktualizowane Czesława Rosik-Dulewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

 

OPIS

Nowe wydanie popularnego opracowania, w którym w zrozumiały sposób omówione zostały nowoczesne zasady gospodarki odpadami komunalnymi i organicznymi oraz wybranymi grupami odpadów przemysłowych.

 

18. Gospodarka odpadami: ćwiczenia projektowe

Mieczysław Adam Gostomczyk, Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz, 2011.

 

OPIS 

Celem ćwiczeń projektowych jest opanowanie umiejętności opracowywania niezbędnych do projektu technicznego danych, w formie projektu technologicznego. Jako temat wybrano projektowanie instalacji do oczyszczania spalin ze spałami odpadów. Taki wybór tematu uzasadniony jest przede wszystkim nieuniknioną koniecznością wybudowania w Polsce w najbliższych latach, kilkunastu dużych spalarni odpadów (aktualnie eksploatujemy jedną w Warszawie, zaprojektowaną przez firmę zagraniczną). W związku z powyższym poszukiwani będą specjaliści z Inżynierii Środowiska, zdolni nie tylko, do oceny oferowanych w przetargach spalarni z instalacjami oczyszczania, ale także do samodzielnego opracowania koncepcji, czy też projektu technologicznego (najważniejszej ze społecznego punktu widzenia) instalacji oczyszczania spalin. Wykonanie projektu w ramach ćwiczeń umożliwi przekonanie studenta do skuteczności instalacji oczyszczania spalin, oraz do indywidualnej oceny kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
W Polsce odpady są spalane tylko w kilku obiektach, a wyniki i parametry procesu nie są rozpowszechniane, dlatego prezentowany materiał opiera się na źródłach niemieckich z 66 pełno-przemysłowych spalarni.

 

19. Euro-dotacje na ochronę ziemi. Priorytet 2, Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 2012

 

OPIS 

Ostatni z pięciu zeszytów serii wydawniczej 2011-2012 prezentującej wybrane projekty PO IiŚ koordynowane przez NFOŚiGW. Zeszyt pt. „Euro-dotacje na ochronę ziemi" zawiera prezentację wybranych 15 projektów realizowanych w ramach II priorytetu PO IiŚ „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”.

 

20. Procedury utrzymania czystości i porządku w gminie: nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi: od wzorcowych uchwał i regulaminów po obowiązkową sprawozdawczość

Marian Walny, Wydawnictwo Forum, Poznań, 2012.

(Stan prawny na luty 2012. Aktualizacja - luty 2013.)

 

OPIS

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi: od wzorcowych uchwał i regulaminów po obowiązkową sprawozdawczość. Obowiązująca nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymusiła na samorządowcach oraz przedsiębiorstwach komunalnych dopełnienie nowych obowiązków związanych z przejęciem odpowiedzialności za odbiór i zagospodarowanie odpady komunalnych.

 

21. Gospodarowanie zasobami wodnymi, ściekami i odpadami

Jan Siuta, Gabriel Borowski, Joanna Kostecka ,Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Zarząd Główny PTIE, Warszawa, 2012. 

 

22. Gospodarka odpadami komunalnymi: monografia.
Red. Kazimierz Szymański, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2012.

 

OPIS

Tematyka naukowa koncentruje się głównie na problematyce związanej z:
-  zagospodarowaniem osadów ściekowych,
-  zagrożeniem mikrobiologicznym powietrza wokół składowisk odpadów,
-  nowoczesnymi metodami oczyszczania ścieków,
-  wykorzystaniem osadów ściekowych do rekultywacji terenów zdegradowanych,

-  zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych,

-  nowoczesnymi metodami analitycznymi stosowanymi w inżynierii środowiska.

 

24. Modelowanie zintegrowanych systemów gospodarki odpadami z wykorzystaniem metodologii zorientowanej obiektowo
Krzysztof Gaska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,Gliwice, 2012. 

 

OPIS 

Monografia opisuje metodologię modelowania adaptacyjnych, reaktywnych systemów wspomagania komputerowego w zagadnieniach modelowania wariantów systemu gospodarki odpadami z uwzględnieniem propagacji zanieczyszczeń (w aspekcie analizy skażeń środowiskowych) z procesów technologicznych zintegrowanych systemów gospodarki odpadami przy wykorzystaniu metodologii zorientowanej obiektowo (Object Oriented Analisys & Design) oraz opracowanie wzorców projektowych biblioteki klas, zdefiniowanej w językach programowania wysokiego poziomu (Object Pascal, C++), odwzorowującej rzeczywiste systemy, obiekty, procesy w postaci numerycznych modeli obliczeniowych.
Przedstwione w pracy rozwiązanie polega na integracji środowisk programistycznych poprzez zastosowanie technologii Microsoft Component Object Model (COM). Strukturę modelu globalnego wyróżnia budowa modularna, integrująca zespól modeli składowych obiektów i procesów, które mogą być wykorzystywane jako niezależne, autonomiczne modele wykonywalne lub jako elementy globalnej struktury modelu aplikacji. Definicja modelu zawiera elementy łącza (poprzez alias bazy danych) z georelacyjną bazą danych (Geodatabase), opracowaną w środowisku ArcGIS (firmy ESRI). Definicja typu klasowego modeli składowych (modelu analiz ekonomicznych i optymalizacyjnych, modelu analiz środowiskowych, modelu analiz wielowariantowych) zawiera pola i metody odwołujące się do metod interfejsów środowiska Arc Objects (ESRI) oraz Surfer Application Object Model, opracowanego w technologii COM. Rozwiązanie to, polegające na integracji kilku środowisk programistycznych, pozwala wykorzystać zaawansowane narzędzia zdefiniowane w ramach poszczególnych programów z możliwością ich rozszerzenia, poprzez definiowanie polimorficznych typów potomnych lub definiowanie własnych modeli komponentów obiektowych (w technologii COM), kompilowanych do bibliotek wykonywalnych DLL i dodawanych do istniejących narzędzi.

  1.  

-

Powrót do góry