GOMiG - Gospodarka Odpadami na Terenie Miasta i Gminy

System GOMiG stanowi dedykowane narzędzie informatyczne dla pracowników wydziałów komunalnych lub ochrony środowiska. Ze względu na szeroką gamę swojej funkcjonalności, system został opracowany w formie modułowej, zapewniającej dostosowanie aplikacji do indywidualnych zapotrzebowań klienta końcowego. Poniżej zamieszczamy pełen opis struktury systemu z podziałem na jego poszczególne moduły.

 

GOMiG Odpady

Moduł stanowi centralną bazę danych tworzoną na okoliczność realizacji podstawowych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i zawiera następujące funkcjonalności:

Tworzenie bazy punktów adresowych:

§  kwalifikacja nieruchomości,

§  umowy na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,

§  objętości wywozów odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,

§  selektywna zbiórka odpadów:

- o   ewidencjonowanie poszczególnych wywozów odpadów posegregowanych,

- o   zestawienia objętości odpadów posegregowanych,

- o   tworzenie wydruków o objętości wywozu wszystkich nieczystości i odpadów komunalnych.

§  obsługa urządzeń wodno–kanalizacyjnych i obsługa zużycia wody,

§  wykaz właścicieli powiązanych z nieruchomością,

§  obsługa decyzji i dokumentów.

Rejestr działalności regulowanej

§  obsługa wniosków (wniosek o wpis, zmianę danych, wykreślenie),

§  prowadzenie rejestru (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz usdg),

§  ewidencja i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru,

§  ewidencja decyzji administracyjnych.

Sprawozdawczość

§  ewidencja sprawozdań od przedsiębiorców – odpady komunalne,

§  ewidencja sprawozdań od przedsiębiorców – nieczystości ciekłe,

§  import sprawozdań z modułu sprawozdawczość www,

§  automatyczne generowanie sprawozdań dla Urzędu Marszałkowskiego,

§  moduł analizy zebranych sprawozdań,

§  analiza uzyskiwanych poziomów odzysku.

Sektory

§  definiowanie sektorów,

§  automatyczne przydzielanie punktów adresowych do sektorów,

§  generowanie raportów i zestawień statystycznych (np. na potrzeby specyfikacji przetargowej SIWZ).

Zasilenie bazy danych – importy dedykowane

§  TERYT – import słowników miejscowości i ulic z bazy GUS,

§  importy punktów adresowych i właścicieli z systemów ewidencji podatkowej (format XML):

§  format XML „Podatki GUS”,

§  format XML „System EP”,

§  importy dedykowane z plików DBF (z ewidencji ludności, ewidencji gruntów, zakładu wodociągów i kanalizacji itp.),

§  importy umów i objętości wywozów od przedsiębiorców.

 

Inwentaryzacja Gminy

§  Weryfikacja punktów adresowych,

§  Weryfikacja podpisanych umów,

§  Weryfikacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

§  Weryfikacja właścicieli punktów adresowych.

 

Moduł wymiarowy

Moduł do realizacji operacji wymiarowych w zakresie naliczeń przypisów i odpisów dla płatników. Moduł umożliwia przeprowadzenie operacji podatkowych poprzez pełną integrację z modułem odpłatności. Dodatkowo jako jedyny na rynku zapewnia pełną integrację z systemami zewnętrznymi do obsługi księgowo-podatkowej.

Deklaracje – kalkulator opłat

§  definiowanie sposobu wyliczania opłaty:

o   dla nieruchomości zamieszkałych,

o   dla nieruchomości niezamieszkałych,

o   mieszanych.

§  definiowanie ulg wynikających z ustawy i decyzji administracyjnych.

Ewidencja deklaracji

§  tworzenie wzorca deklaracji,

§  budowa bazy płatników (z wykorzystaniem dotychczasowej bazy właścicieli),

§  ewidencja deklaracji na poziomie nieruchomości i płatnika,

§  historia modyfikacji.

Kontrola

§  wyszukiwanie nieruchomości/płatników, którzy nie złożyli deklaracji w wyznaczonym terminie,

§  automatyczne tworzenie wezwania do złożenia deklaracji w oparciu o korespondencję seryjną,

§  zestawienia i statystyki złożonych deklaracji na poziomie gminy i sektora.

Wymiar

§  naliczanie wymiaru,

§  generowanie przypisów i odpisów dla płatnika,

§  tworzenie i analiza statystyk prognozowanych przychodów gminy,

§  integracja z zewnętrznymi systemami księgowo-podatkowymi:

- o   firmy ZETO Koszalin,

- o   firmy U.I. INFO-SYSTEM.

 

Moduł Odpłatności – moduł dostarczany przez INFO-SYSTEM lub ZETO Koszalin

Moduł rozliczenia płatności na podstawie wymiaru, zgodnie z procedurą podatkową.

§  weryfikacja salda konta płatnika (przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty),

§  kontrola naliczeń i wpłat,

§  analiza przychodu gminy,

§  przekazywanie danych do Modułu Windykacji.

 

Moduł Windykacji - moduł dostarczany przez INFO-SYSTEM lub ZETO Koszalin

Moduł do realizacji procedur windykacyjnych dla płatników uchylających się od obowiązków podatkowych na rzecz gminy.

§  zastosowanie procedur windykacyjnych:

o   naliczanie odsetek,

o   określanie terminu uregulowania zadłużenia,

o   generowanie wezwań do zapłaty,

o   wydawanie decyzji

o   generowanie zestawień płatników podlegających procesowi windykacji,

o   generowanie zestawień wartości zadłużenia,

 • generowanie korespondencji seryjnej dla dłużników.

 

Moduł Sprawozdawczość www

Dedykowany moduł, opracowany dla celów zapewnienia elektronicznej wymiany danych w zakresie sprawozdań, przesyłanych przez przedsiębiorców do gminą.

 • tworzenie indywidualnego konta przedsiębiorcy,
 • tworzenie i edycja sprawozdań przez przedsiębiorcę – odpady komunalne,
 • tworzenie i edycja sprawozdań przez przedsiębiorcę – nieczystości ciekłe,
 • możliwość wydrukowania zarejestrowanych sprawozdań przez przedsiębiorcę,
 • eksport sprawozdań przedsiębiorcy do systemu GOMiG - Odpady.

 

Moduł Czystagmina.pl

Autorskie rozwiązanie umożliwiające uruchomienie przez gminę portalu ekologicznego na okoliczność obowiązku przeprowadzenia kampanii informacyjnej dla mieszkańców danej gminy. Zawartość portalu pod względem merytorycznym oraz układ menu strony podmiotowej zależy tylko i wyłącznie od redaktora strony (pracownika wydziału komunalnego lub ochrony środowiska). Moduł charakteryzuje się poniższą funkcjonalnością:

 • tworzenie indywidualnej strony ekologicznej gminy,
 • możliwość umieszczenia linku do strony podmiotowej na głównej stronie gminy,
 • pełen dostęp poprzez narzędzie CMS,
 • współpraca z systemem GOMiG - Odpady:
  • import przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej,
  • import punktów selektywnej zbiórki odpadów,
  • import punktów odbioru zużytego sprzętu elektronicznego.

   

  ATUTY WDROŻENIA SYSTEMU GOMIG

  1. kompleksowość – GOMiG to nie tylko oprogramowanie komputerowe, to również rozwiązanie organizacyjne zmierzające do poprawy czystości na terenie gminy i osiągnięcia wymiernego efektu ekologicznego,
  2. innowacyjność - zawiera pionierskie rozwiązanie oparte na elektronicznej wymianie danych między gminą, płatnikiem i przedsiębiorcą. Zapewnia integrację danych z systemami zewnętrznymi z zakresu rozliczeń finansowo-podatkowych,
  3. aktualność prawna - gwarantowana zgodność z obowiązującym ustawodawstwem,
  4. ciągły rozwój - aktualizacja oprogramowania nieustannie rozwijająca produkt,
  5. opieka merytoryczna – firma ARISCO nie tylko prowadzi prace projektowe związane
   z rozwojem oprogramowania, ale również bierze czynny udział w konferencjach i szkoleniach, których zadaniem jest popularyzacja wiedzy w zakresie gospodarowania odpadami na terenie gminy.

   

  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  1. Nagroda Ministra Środowiska dla ARISCO Sp. z o.o. za program komputerowy GOMiG - Gospodarka Odpadami na terenie Miasta i Gminy w konkursie na najlepszy wyrób lub wdrożone rozwiązanie technologiczne eksponowane na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2006
  2. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za program komputerowy GOMiG - Odpady 2006                                           
  3. Laureat IX Edycji Konkursu "Łódź Proponuje" za system GOMiG – Odpady
  4. Nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w XVII edycji konkursu na Najlepsze Produkty i Usługi
  5. Wyróżnienie dla Zdobywcy Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich w postaci akcji promocyjnej na antenie Radia Merkury S.A.
  6. Wyróżnienie XIII targów Ekologicznych, Komunalnych, Surowców Wtórnych, Utylizacji
   i Recyklingu EKOTECH 2012 za system GOMiG Odpady,
  7. Dyplom targów ECO-EXPO Lublin 2012,
  8. Wyróżnienie w konkursie Panteon Polskiej Ekologii 2012.

  EFEKT EKOLOGICZNY

  Zastosowanie systemu GOMiG - Odpady w wydziałach komunalnych i ochrony środowiska, oprócz samego aspektu spełnienia obowiązków ustawowych, w sposób pośredni wpływa na działalność gminy w zakresie ochrony środowiska.

  System GOMiG - Odpady wspomaga realizację następujących zadań gminy:

  –      ujednolicenie systemu gospodarki odpadami na terenie całej gminy,

  –      zapewnienie wymiany elektronicznej danych z przedsiębiorcami,

  –      zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania  odpadów komunalnych,

  –      zapewnienie ciągłego monitoringu działań gminy w zakresie realizacji obowiązków ustawowych,

  –      zapewnienie nadzoru nad prawidłowym działaniem przedsiębiorców wybranych do realizacji zadań gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Powrót do góry