System EcoNet

System EcoNet, opracowany przez polską firmę Integrity Solutions:

·         zapewnia platformę komunikacyjną z mieszkańcami gminy, firmami i urzędem

·         oferuje wsparcie procesu rozliczania opłat za obsługę odpadów na terenie gminy

·         umożliwia realizację obowiązków raportowych gminy.

 

Jednocześnie nie ma potrzeby ręcznie przepisywać czy aktualizować danych dzięki połączeniu (integracji) z istniejącymi już zwykle w urzędzie bazami danych:

·         Mieszkańcy

·         Nieruchomości

·         Właściciele nieruchomości.

Podstawowa funkcjonalność systemu:

·         Zarządzanie bazą mieszkańców i nieruchomości

·         Zarządzanie firmami zarządzającymi odpadami

·         Zarządzanie saldami opłat za obsługę odpadów

·         Raportowanie deklaracji dotyczących segregacji odpadu

·         Zarządzanie harmonogramami wywozu nieczystości

·         Komunikacja na linii Firma-Mieszkaniec-Urząd (reklamacje, uwagi, zażalenia).

 

Modułowa budowa pozwalająca skalować wydajność w zależności od bieżących potrzeb jak też rozbudować funkcjonalność z zależności od wymagań konkretnej gminy.

 

 Rysunek 1 Modułowa architektura systemu EcoNet

 

 

 

System EcoNet składa się z 4 głównych modułów przeznaczonych dla poszczególnych użytkowników systemu.

·         Moduł Urząd

·         Moduł Księgowość

·         Moduł Firma

·         Moduł Mieszkaniec.

Moduł Urząd to podstawowy moduł systemu wykorzystywany do zarządzania bazą nieruchomości oraz firm obsługujących odpady w gminie. Moduł ten służy także celem raportowym.

 

Moduł Mieszkaniec służy do komunikacji z mieszkańcami, w ramach którego mieszkańcy mogą zapoznać się z harmonogramem odbioru odpadów oraz komunikować z urzędem w zakresie obsługi odpadów w gminie.

 

Moduł Firma wykorzystywany może być przez firmy obsługujące odpady w gminie. W module tym firmy opracowują harmonogram odbioru odpadów, jak również raportują wykonanie zakontraktowanych usług.

 

Moduł Księgowość to moduł rozliczeń kosztów obsługi odpadów w gminie w ramach którego prowadzona jest rejestracja opłat i wpłat od mieszkańców gminy. Moduł prezentuje bieżące saldo nieruchomości w systemie. Rozliczenia prowadzone są per nieruchomość. Obsługiwane są nieruchomości posiadające wielu właścicieli (współwłaścicieli), jak też nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe i mieszane oraz budynki jednorodzinne i wielorodzinne.

 

Możliwa jest integracja z zewnętrznym systemem F/K (finansowo-księgowym) wykorzystywanym już przez dany urząd.

 

 

 

Rysunek 2 Główny ekran systemu zarządzania odpadami EcoNet

 

Moduł Urząd – narzędzie dla urzędników

Podstawowym narzędziem dla urzędników odpowiedzialnych za rozliczenie opłat śmieciowych jest w systemie EcoNet Moduł Urząd. Pozwala on na zarządzanie bazą danych mieszkańców/właścicieli poprzez automatyczny import danych oraz synchronizację z istniejącą w Urzędzie bazą ewidencji mieszkańców, zakładanie kont dostępu dla właścicieli nieruchomości do systemu EcoNet, generowanie haseł.

 

Pozwala też na zarządzanie bazą danych nieruchomości – automatyczny import danych oraz synchronizację z istniejącą w Urzędzie bazą Ewidencji Nieruchomości i ich właścicieli oraz na zarządzanie bazą firm obsługujących odpady – m. in. zakładania kont dostępu dla firm do systemu EcoNet, generowanie haseł.

 

Bardzo pomocne jest zarządzanie deklaracjami - miejsce składowania elektronicznych (zeskanowanych) wersji deklaracji otrzymanych od mieszkańców.

Jest też wbudowany mechanizm zarządzanie decyzjami. Jest to miejsce generowania i drukowania decyzji na podstawie zatwierdzonego wcześniej szablonu decyzji Urzędu. Dane dotyczące nieruchomości, właściciela, naliczonych stawek, itp. są automatyczne zaciągane z systemu i wpisywane do dokumentu w programie Microsoft Word. Moduł umożliwia też składowania elektronicznych (zeskanowanych podpisanych i opięczętowanych) wersji decyzji urzędowych wysłanych do mieszkańców.

Dodatkowymi funkcjonalnościami tego modułu są:

·         podgląd reklamacji złożonych przez mieszkańców na firmy zarządzające odpadami

·         podgląd uwag złożonych przez firmy na mieszkańców

·         podgląd harmonogramu odbioru odpadów

·         listy słownikowe zawierające predefiniowane: strefy, stawki, rodzaj odpadów

·         możliwość generowania zestawień i raportów z systemu.

 

 

Rysunek 3 Szablon decyzji urzędowej automatycznie wypełnia się danymi w systemie EcoNet

 

 

Moduł Mieszkaniec – źródło wiedzy o naliczeniach, rozliczeniach i odbiorze śmieci

Moduł Mieszkaniec jest narzędziem systemu EcoNet dedykowanym dla mieszkańców gminy. Logowanie do systemu możliwe jest za pomocą przeglądarki internetowej pośrednictwem sieci Internet odbywa się za pomocą identyfikatora i hasła przydzielanego przez pracowników Urzędu.

Zalogowany mieszkaniec / właściciel ma podgląd na:

·         dane swojej nieruchomości,

·         dane firm wywozowych obsługujących daną nieruchomość i harmonogram odbioru odpadów

·         elektroniczne (zeskanowane) wersje deklaracji złożonych przez mieszkańca w urzędzie

·         elektroniczne (zeskanowane) wersje decyzji wystawionych przez urząd dla mieszkańca, wraz z wysokością naliczonych opłat

·         kwoty należności za dany miesiąc

 

Moduł stanowi także platformę komunikacyjną, dzięki której mieszkańcy otrzymują informację np. o decyzjach administracyjnych wystawionych przez Urząd, jak również uwagach ze strony firm odbierających odpady. Możliwe jest także generowanie reklamacji na pracę firm obsługujących odpady w strefie zamieszkania.

 

W przypadku wersji systemy wzbogaconej o Moduł Księgowość, mieszkaniec otrzymuje możliwość podglądu salda i historii swoich opłat za obsługę odpadów do gminy.

 

 

 

Rysunek 4 Harmonogram odbioru odpadów - przykład

 

 

Moduł Firma – pomoc w odbiorze śmieci i raportowanie jego wykonania

Moduł Firma jest komponentem systemu EcoNet dedykowanym dla pracowników firm odbierających odpady z nieruchomości na terenie gminy. Logowanie do systemu możliwe jest za pośrednictwem sieci Internet za pomocą identyfikatora i hasła przydzielanego przez pracowników Urzędu.

 

Z Modułu Firma pracownicy firmy mogą pobrać listę nieruchomości znajdujących się w obsługującej strefie i w oparciu o te dane sporządzić harmonogram odbioru odpadów. W zależności od wymagań gminy w module tym firma ma możliwość publikacji okresowych raportów ze swojej działalności. Moduł wyposażony jest także w komponent komunikacyjny pozwalający na składanie uwag i zażaleń dotyczących obsługiwanych nieruchomości (np. brak pojemników, brak segregacji odpadów, zdjęcia z miejsca składowania śmieci, itp.).

 

 

 

Rysunek 5 Przykład raportu kwartalnego firmy z odbioru odpadów

 

Moduł Księgowość – automat naliczający opłaty według uchwalonych stawek

Moduł Księgowość uwalnia urzędników od żmudnego ręcznego i comiesięcznego naliczanie stawek opłat za odbiór i przetwarzanie śmieci. Pozwala na automatyczne generowanie wysokości opłat dla nieruchomości według określonych przez władze gminy stawek.

 

Zgodnie z wymogami ustawy możliwa jest obsługa naliczeń według liczby gospodarstw, liczby mieszkańców, powierzchni nieruchomości (m2) lub zużytej wody (m3). Obsługiwane są też różne stawki na odpady segregowane i niesegregowane oraz rozliczane według odebranych pojemników.

 

Moduł posiada funkcjonalność ustalania stawek opłat za dany okres, na podstawie których system nalicza należności. Wbudowany moduł kasowy pozwala ręcznie, lub poprzez import z pliku XLS wprowadzać wpłaty dokonane przez mieszkańców. W oparciu o powyższe dane, system prezentuje aktualne saldo dla każdego z mieszkańców wraz z historią wykonanych operacji.

 

W zależności od wykorzystywanego przez Urząd systemu informatycznego do obsługi rachunków bankowych, możliwe jest zintegrowanie systemu EcoNet celem automatycznego pobierania informacji o wpłatach dokonywanych przez mieszkańców.

 

 

 

Rysunek 6 Naliczanie opłaty za śmieci dla wybranej nieruchomości - przykład

 

 

Dodatkowe ekstra funkcjonalności

Poza funkcjonalnością wymaganą ustawą (naliczania opłat za śmieci, obsługa decyzji i deklaracji, raporty z odbioru i zagospodarowania odpadów) system EcoNet oferuje znacznie więcej!

 

Pozwala na pokazanie na mapie lokalizacji śmieciarek (geolokalizacja), monitorowanie faktycznego dokonania odbioru i jego zgodności z planem, a także oferuje zawartość do wystawienia jako serwis www dla mieszkańców i firm. Opróżnianie pojemników i odbiór worków ze śmieciami jest automatycznie monitorowany dzięki obsłudze kodów kreskowych.

 

Aby geolokalizacja zadziałała firma gospodarująca odpadami zobowiązana jest do wyposażenia swoich wozów odbierających odpady w czytniki kodów kreskowych (2D) raportujących odbiór nieczystości, moduł GPS pobierający bieżące położenie geograficzne, moduł GSM umożliwiającym wysyłanie danych za pośrednictwem sieci Internet (komunikaty XML poprzez WebService).

 

 

 

Jeżeli władze urzędu podejmą taka decyzję możliwe jest udostepnienie wszystkich właścicielom nieruchomości danych dotyczących ich nieruchomości (opłat, reklamacji, decyzji, deklaracji) poprzez stronę WWW (np. podstronę urzędu miasta lub gminy).

Zalety narzędzia informatycznego

Dzięki temu system EcoNet jest znakomitym narzędziem wspomagającym:

•             Pracowników referatów ochrony środowiska

•             Pracowników referatów księgowości

•             Pracowników firm obsługujących odpady

•             Mieszkańców gminy.

 

O producencie EcoNet

System EcoNet jest obecnie wdrażany w pierwszych gminach w Polsce. Stworzony został przez polską firmę Integrity Solutions Sp. z o.o., która jest spółką wchodzącą w skład Grupy Altkom.

 

Firma jest partnerem firmy Microsoft. Posiada certyfikacje Microsoft w 7 obszarach (2 złote i 5 srebrnych certyfikatów).

 

 

 

EcoNet działa w oparciu o Microsoft SharePoint Foundation 2010 (dostępny w ramach licencji Windows Server bez dopłat) oraz Microsoft SQL Server 2008 (może być darmowa wersja Express). Do obsługi zalecana jest przeglądarka Microsoft Explorer. Może też być też Google Chrome, Mozilla Firefox  i Apple Safari. System może nieco inaczej wyglądać w różnych przeglądarkach. Wygląd i zawartość menu może zależeć od konfiguracji EcoNetu w danej gminie i odbiegać od opisanego powyżej.

 

Możliwa jest integracja z Active Directory, Exchange, systemami F/K i innymi systemami informatycznymi i teleinformatycznymi według potrzeb Urzędu.

Więcej informacji:

www.integritysolutions.pl

 

 

Powrót do góry