PROW

Najważniejsze znaczenie dla gospodarki odpadami komunalnymi ma „Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich  i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. Oś ma na celu  rozszerzenie i zróżnicowanie gospodarki obszarów wiejskich, a także poprawę jakości życia wiejskiego.

 

Działania w ramach osi 3 PROW dotyczą m.in. poprawy dostępu do usług komunalnych, w tym zagospodarowania odpadów, odnowy wsi czy też dziedzictwa kulturowego. Działania jakie oferuje Oś 3 PROW:

- 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

- 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

- 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,

- 313, 322, 323. Odnowa i rozwój wsi

 

Tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych to jeden z zakresów działania, na jakie można otrzymać pomoc finansową, osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W zakresie oferowanej pomocy można sfinansować koszty inwestycyjne przedsięwzięcia, m.in. zakup materiałów i wykonanie prac budowlanych, montażowych czy też zakup wyposażenia.

 

Środki w ramach Osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać mogą gminy, a ponadto jednostki organizacyjne, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, wykonująca zadania określone w zakresie pomocy. Sam projekt powinien być realizowany w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tyś mieszkańców) lub gminy miejskiej (miasta o 5 tyś mieszkańców). Aby ubiegać się o dofinansowanie projekt powinien mieć charakter niekomercyjny oraz spełniać wymagania określone w Programie a także zapewniać osiągnięcie i zachowanie celów działania. Realizacja przedsięwzięcia winna być realizowana w jednym bądź dwóch etapach a zakończenie realizacji projektu i złożenie wniosku o płatność ostateczną powinno nastąpić  w terminie:

 

- 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie,

- 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy –  w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach,

nie później  jednak niż 30 czerwca 2015 roku.

 

Pomoc, w formie refundacji części kosztów związanych z realizacją projektu, może obejmować koszty:

- budowy, przebudowy, remontu budynku lub budowli,

- rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,

pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji,

- zakupu i montażu maszyn, urządzeń oraz instalacji, które są niezbędne do

osiągnięcia celów operacji,

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wspieraniu

procesów technologicznych,

- zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych,

- zakupu środków transportu na potrzeby systemu zbiórki, segregacji lub

wywozu odpadów komunalnych, z wyłączeniem zakupu samochodów

osobowych,

- budowy i wyposażenia punktów segregacji odpadów komunalnych (gniazd

segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów),

- zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji operacji,

- ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją

operacji,

i zostały poniesione w formie rozliczenia bezgotówkowego, po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 

Wysokość refundacji w ramach pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych, przy czym dla jednej gminy w okresie realizacji nie może przekroczyć:

- 4 mln zł (1 024 642,7 euro) - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

- 200 000 zł (51 232,1 euro) – na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych,

- 3 mln zł (768 482,0 euro) - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,

- 1 mln  zł (256 160,6 euro) – na projekty w zakresie budowy lub modernizacji targowisk.

 

Szczegółowe informacje znajdą państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl .

 

Opracował: Dominik Krzysztofowicz

 

Powrót do góry