NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) tworzy, wspólnie z funduszami wojewódzkimi podstawowy system finansowania ochrony środowiska w Polsce.

 

NFOŚiGW czerpie swoje środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, oraz z kar za naruszanie prawa ekologicznego. Główną formą finansowania działań ,wspieranych przez fundusz, są pożyczki, dzięki czemu stanowi on „odnawialne źródło finansowania” przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska. Głównym celem funduszu jest finansowanie, przy pomocy pożyczek i dotacji, dużych inwestycji o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym, służących likwidacji zanieczyszczeń powietrza, ziemi
i wody. Ponadto fundusz wspiera działania z dziedziny geologii i górnictwa, monitoringu środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, a nawet profilaktyki zdrowotnej dzieci.

 

Program priorytetowy „Gospodarowanie odpadami komunalnymi”

 NFOŚiGW w swojej ofercie programów priorytetowych umieścił obszar finansowania poświęcony wyłącznie ochronie powierzchni ziemi – program „Gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Poniżej znajdziecie państwo ofertę pożyczek i kredytów jakie przygotował dla samorządów NFOŚiGW, na działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

 

Proces ubiegania się o dofinansowanie działań z poniższych programów nie jest skomplikowana i obejmuje dokładne, zgodne z instrukcjami wypełnienie wniosków i odpowiednich dokumentów. Znajdą je państwo na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na naszej stronie.

 

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi”

Część 1: „Rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych” - Pożyczka

 

Program podzielony jest na 3 części, pierwsza z nich – „Rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych” – ma na celu realizowanie krajowego planu gospodarki odpadami w zakresie zmniejszania ilości nieprzetworzonych odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji, unieszkodliwionych poprzez składowanie.

 

W latach 2012-2016 NFOŚiGW planuje ograniczyć masę składowanych odpadów komunalnych o 690 tyś. Mg. Na ten cel, do 2016 roku, NFOŚiGW planuje przeznaczyć 585 000 tyś zł. W tej części programu  poświęconego gospodarce odpadami komunalnymi dofinansowanie wypłacane jest w formie pożyczki. Jej oprocentowanie wynosi jedynie 3,5 % w skali roku, udzielona może być natomiast nawet na 15 lat.

 

Podstawy prawne dofinansowania części pierwszej programu „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” – Rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych:

 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r.Nr 25, poz.150, z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243,
z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.);

4. Ustawa z dnia 01 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.);

5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.);

6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. (Dz. Urz. UE L 379 
z 28.12.2006, str. 5);

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia  2006 r. w  sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie  regionalnej  pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.);

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w  sprawie szczegółowych  warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami  służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska (Dz. U. Nr 209, poz. 1516).

 

Program, w części pierwszej, obejmuje swoim zakresem budowę nowych oraz rozbudowę
i modernizację istniejących instalacji służących:

- przygotowaniu odpadów komunalnych do procesu odzysku i recyklingu,

- do odzysku, w tym recyklingu odpadów komunalnych,

- do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, z odzyskiem energii,

- unieszkodliwianiu odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie, wraz
z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieranie odpadów komunalnych.

 

Ponadto, pożyczką można sfinansować budowę lub dostosowanie istniejącego składowiska do wymogów obowiązującego prawa. Wszystkie powyższe zadania powinny stanowić elementy funkcjonalnie powiązane z przedsięwzięciami.

 

Beneficjentami pierwszej części programu mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego
i ich związki, oraz przedsiębiorcy. Nie ma natomiast terminu składania wniosków, obowiązuje tryb ciągły – „do wyczerpania zapasów”. Pożyczka może być wykorzystana na sfinansowanie nawet na 75% kosztów kwalifikowanych.

 

Kosztami kwalifikowanymi - takimi które można sfinansować z pożyczki, dotacji - w tej części programu są:

 

1. Dostawy lub zakup niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego oraz spełniających  odpowiednie normy urządzeń i  inwentarzowego wyposażenia technologicznego, będących środkami trwałymi. W przypadku używanych urządzeń i wyposażenia technologicznego:

a)  nie mogą być one starsze niż pięć lat licząc pełne lata kalendarzowe od roku produkcji,
b)  cena nie może przekraczać wartości rynkowej, jak też ceny nowych urządzeń  lub wyposażenia o zbliżonych parametrach i funkcjonalnościach, co potwierdzać winna przedstawiona wycena rzeczoznawcy.

2. Dostawy lub zakup fabrycznie nowego sprzętu, w tym urządzeń monitorujących oraz aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi, 
w tym sprzętu komputerowego wraz z licencjonowanym oprogramowaniem,

3. Nabycie nieruchomości gruntowych, budynków i budowli niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego. Koszty z tego tytułu kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

4. Przygotowanie terenu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja.

5. Roboty budowlano-montażowe oraz demontażowe i rozbiórkowe (w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia efektu ekologicznego).

6. Montaż urządzeń, wyposażenia, sprzętu i aparatury.

7. Rozruch urządzeń i instalacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi do jego przeprowadzenia.

8. Instalacje wewnętrzne, przyłącza do sieci zewnętrznych, instalacje oświetleniowe oraz kanalizacje deszczowe dla obiektów budowlanych.

9. Elementy ogrodzeń i zieleni, chroniące obiekty budowlane.

10. Drogi i place technologiczne.

11. Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez NFOŚiGW, jeżeli beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.

12. Zbieranie, odzysk, recykling oraz unieszkodliwianie odpadów.

13. Koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym koszty ekspertyz, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, inwestorstwa zastępczego.

14. Koszty budowy lub dostosowania istniejącego składowiska do wymogów obowiązującego prawa, jeżeli zadania te stanowią elementy  funkcjonalnie powiązane
z przedsięwzięciami wymienionymi w ust.7.5. pkt 1.

Przy określaniu kosztów kwalifikowanych należy uwzględnić przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.

 

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi”

Część 2: „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów”

 

W zakresie drugiej części programu „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” – Rozwój selektywnej zbiórki odpadów – znajduje się budowa wzorcowego centrum selektywnego zbierania odpadów, w którym możliwe będzie prowadzenie działań demonstracyjno – edukacyjnych w zakresie m.in.: technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, odzysku i recyklingu.

 

„Rozwój selektywnej zbiórki odpadów” to oferta NFOŚiGW, w której dofinansowanie przekazywane jest w formie bezzwrotnej dotacji. Budżet przeznaczony na ten cel to 31 700 tyś. zł., z możliwością wydatkowania środków fundusz do końca 2017 roku.

 

Podstawami prawnymi udzielania dofinansowania są:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243,
z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.);

4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607,
z późn. zm.);

5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomoc  de minimis. (Dz. Urz. UE L 379 
z 28.12.2006, str. 5);

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje
w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.).

 

Dotacja może zostać przyznana na budowę wzorcowego centrum selektywnego zbierania odpadów, w którym możliwe będzie prowadzenie działań demonstracyjno – edukacyjnych m.in. technologii obioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, odzysku i recyklingu. Wartość dofinansowania może objąć nawet 60% kosztów kwalifikowanych.

 

Kosztami kwalifikowanymi drugiej części programu, „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów”, są:

1. Dostawy lub zakup niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego oraz spełniających odpowiednie normy urządzeń i inwentarzowego wyposażenia technologicznego, będących środkami trwałymi. W przypadku używanych urządzeń  i wyposażenia technologicznego:

a) nie mogą być one starsze niż pięć lat licząc pełne lata kalendarzowe od roku produkcji,

b) cena nie może przekraczać wartości rynkowej, jak też ceny nowych urządzeń lub wyposażenia o zbliżonych parametrach i funkcjonalnościach, co potwierdzać winna przedstawiona wycena rzeczoznawcy.

2. Dostawy lub zakup fabrycznie nowego sprzętu, w tym urządzeń monitorujących oraz aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi,
w tym sprzętu komputerowego wraz z licencjonowanym oprogramowaniem,

3. Nabycie nieruchomości gruntowych, budynków i budowli niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego. Koszty z tego tytułu kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

4. Przygotowanie terenu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja.

5. Roboty budowlano-montażowe oraz demontażowe i rozbiórkowe (w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia efektu ekologicznego).

6. Montaż urządzeń, wyposażenia, sprzętu i aparatury.

7. Rozruch urządzeń i instalacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi do jego przeprowadzenia.

8. Instalacje wewnętrzne, przyłącza do sieci zewnętrznych, instalacje oświetleniowe oraz kanalizacje deszczowe dla obiektów budowlanych.

9. Elementy ogrodzeń i zieleni, chroniące obiekty budowlane.

10. Drogi i place technologiczne.

11. Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez NFOŚiGW, jeżeli beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.

12. Koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym koszty ekspertyz, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, inwestorstwa zastępczego.

 

Podobnie jak w przypadku pierwszej części, tak również w tej beneficjentami zostać mogą jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, oraz przedsiębiorcy. Wnioski można składać w trybie ciągłym – nie ma tu określonych terminów – aż do wyczerpania środków z funduszu przeznaczonego na ten cel.

 

 

„Gospodarowanie odpadami komunalnymi”

Część 3: „Współfinansowanie opracowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami lub ich aktualizacji.”

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1  ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) sejmik województwa zobowiązany jest uchwalić zaktualizowany wojewódzki plan gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Aby wspomóc województwa w tych działaniach fundusz utworzył trzecią część programu „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” – „Współfinansowanie opracowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami lub ich aktualizacja”.

 

Budżet trzeciej części programu wynosi 2 000 tyś. zł. Kwota ta przeznaczona jest na bezzwrotne dotacje, które mogą być wykorzystane na sfinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 200 tyś. zł.

O dotacje ubiegać się mogą wyłącznie samorządy województwa, natomiast nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

 

Podstawy prawne trzeciej części programu:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243,
z późn. zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. z 2003 r. Nr 66, poz. 620, z póź. zm.); 

4. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.  Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.);

5. Ustawa z dnia 01 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z póź. zm.).

 

Kosztami kwalifikowanymi, w tej ofercie funduszu, są wszystkie koszty niezbędne do opracowania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, o ile zostały poniesione po dniu
1 lipca 2011 roku.

 

Program priorytetowy „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych.”

Składowiska odpadów komunalnych, potocznie zwane wysypiskami śmieci, to miejsca,  w których deponowane są odpady. Ich zarządcami najczęściej są jednostki samorządu terytorialnego. To właśnie samorządy zobligowane są do ich zamykania a także rekultywacji. Wysypiska śmieci objęte są wysokim rygorem w procesie budowania, użytkowania a także zamykania. Pociąga to za sobą wysokie koszty. W celu odciążenia samorządów w zakresie finansowym, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował ofertę w postaci programu priorytetowego po nazwą „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”.

 

Program ma na celu zamykanie i rekultywację składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających standardów określonych prawem lub uciążliwych dla środowiska. Budżet jaki przeznaczył na ten cel fundusz wynosi prawie 46 000 tyś. zł. przeznaczonych na pożyczki oraz ponad 131 000 tyś. zł. na bezzwrotne dotacje. Środki będą wydatkowane do końca 2017 roku. Skorzystać z nich mogą zarówno jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, ale również przedsiębiorcy.

 

Podstawy prawne działania programu priorytetowego „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych” w ramach NFOŚiGW:

 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351).

3. Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.).

4. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dn.  24.03.2003  r.  w  sprawie  szczegółowych wymagań  dotyczących  lokalizacji,  budowy,  eksploatacji  i  zamknięcia  jakim  powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549).

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 09.12.2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. z 2002 r. Nr  220, poz. 1858) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1588).

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska (Dz.U. z 2007 r. Nr 209, poz. 1516).

7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006,
str. 5).

 

Dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (jednak nie więcej niż 500 tyś. zł na 1 ha rekultywowanego obszaru) oferowana jest tym podmiotom, które nie będą kontynuowały działalności związanej ze składowaniem odpadów komunalnych na zamknięcie i rekultywację składowisk, dla których wydano decyzję o ich zamknięciu, określając datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na nie później niż do końca 2009 roku. Nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji prowadzony jest
w trybie konkursowym. Oznacza to, że wnioski można składać wyłącznie w wyznaczonych terminach. W przypadku omawianego programu, konkurs odbywa się każdego roku w dwóch terminach: do końca lipca oraz o końca października.

Pozostałym podmiotom, nie spełniającym warunków do otrzymania dotacji, fundusz oferuje pożyczkę. W tym wypadku program przewiduje pokrycie pożyczką nawet 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioski natomiast można składać w każdym momencie, obowiązuje tryb ciągły, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

 

Kosztami kwalifikowanymi w obu formach dofinansowania są:

1. Rekultywacja techniczna (ukształtowanie wierzchowiny składowiska, konstrukcja warstwy rekultywacyjnej, uporządkowanie gospodarki odciekami);

2. Odgazowanie składowiska (wykonanie studni odgazowujących, instalacji do pozyskania biogazu (np. biofiltry, rurociągi, pochodnie, instalacje elektryczne pochodni);

3. Rekultywację biologiczną (wprowadzenie roślinności);

4. Instalacje do monitoringu (np. piezometry).

 

W ramach programu dofinansowaniu nie podlega realizacja instalacji służących do energetycznego wykorzystania biogazu  oraz rurociągów służących do przesyłu biogazu poza teren składowiska.

 

 

Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

 

Dla beneficjentów realizując działania finansowane przy udziale środków unijnych II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przygotował specjalną ofertę pożyczek będących uzupełnieniem finansowania projektów unijnych ze środków krajowych.  Oferta współfinansowania projektów unijnych podzielona została na trzy części. Każda z nich oferuję pożyczkę na współfinansowanie innego obszaru działań.

 

Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

 

Część 1. Uzupełnienie dofinansowania II osi PO IiŚ

 

Pierwsza część programu „Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, ma na celu umożliwienie unieszkodliwienia odpadów komunalnych poprzez zapewnienie części krajowego wkładu publicznego na dofinansowanie przedsięwzięć wspieranych ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi parytetowej PO IiŚ, dla których NFOŚiGW pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. Pożyczka udzielana jest na podstawie Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) a budżet programu wynosi ponad 1 600 000 tyś. zł., które fundusz planuje wydatkować do 2015 roku.

 

O pożyczkę z programu mogą się ubiegać beneficjenci II osi priorytetowej PO IiŚ, dla których NFOŚiGW pełni funkcję wdrażającą oraz podmioty które zostały przez nich upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Wnioski mogą być składane
w każdym momencie, w trybie naboru ciągłego, natomiast maksymalna kwota o jaką można się ubiegać w formie pożyczki to różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych
a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Kosztami kwalifikowanymi
w programie są wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedsięwzięcia dofinansowywanego z PO IiŚ oraz uzyskania efektu ekologicznego. Ich zakres powinien być zgodny z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ”.

 

Dofinansowanie w formie pożyczki z NFOŚiGW oferuje stałe oprocentowanie w wysokości 3,5% w skali roku. Pożyczka może być udzielona na okres wskazany we wniosku
o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PO IiŚ, nie może być on jednak dłuższy niż 25 lat od pierwszej planowanej wypłaty transz.

 

Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

 

Część 2. Dofinansowanie potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 W przeciwieństwie do części pierwszej programu Współfinansowanie II osi priorytetowej    Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, w przypadku części drugiej celem pożyczki jest umożliwienie unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez dofinansowanie przedsięwzięć oczekujących na decyzję o wsparciu ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej PO IiŚ, la których NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą. Na ten cel fundusz przeznaczył 323 000 tyś. zł., które planuje wydać do końca czerwca 2014 roku. Program działa na podstawie Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

 

Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie planowanego wkładu ze środków Funduszu Spójności oraz planowanego uzupełnienia finansowania projektu pożyczką NFOŚiGW, podobnie jak w przypadku części pierwszej programu. Jej wysokość nie może jednak być wyższa niż suma planowanego wkładu ze środków Funduszu Spójności oraz planowanego uzupełnienia finansowania pożyczką z NFOŚiGW.

 

O pożyczkę (do 31 grudnia 2012 roku) ubiegać się mogą podmioty, które złożyły wniosek
o dofinansowanie w ramach konkursu 5/POIiŚ/2.1/01/2011 i ich przedsięwzięcie zostało umieszczone na liście rezerwowej po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej I stopnia,
a ponadto uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną II stopnia, dla których instytucją wdrażającą jest NFOŚiGW. Nie oznacza to jednak, że o dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty dla których instytucją wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Takie pomioty również mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach niniejszej części program, w takim wypadku przedsięwzięcie ubiegające się o dofinansowanie zostanie przekazane do realizacji do NFOŚiGW.

 

Kosztami kwalifikowanymi w drugiej części programu są:

1. Koszty poniesione po 1.01.2007 r. niezbędne do realizacji  przedsięwzięcia, które oczekuje na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz uzyskania efektu ekologicznego w zakresie (co do rodzaju) zgodnym z „Wytycznymi
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko”, zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Powrót do góry