DYREKTYWA RADY z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)
 


 
DYREKTYWA RADY z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (1999/31/WE)
 


 
DYREKTYWA RADY z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (1999/31/WE)
 
 


DYREKTYWA RADY z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (75/439/EWG)
 


DYREKTYWA RADY z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (75/442/EWG)
 


DYREKTYWA RADY z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu (78/176/EWG)
 


DYREKTYWA RADY z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (86/278/EWG)
 


DYREKTYWA 2006/66/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 
DYREKTYWA RADY z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (91/689/EWG) 
(DYREKTYWA RADY 94/31/WE z dnia 27 czerwca 1994 r. zmieniająca dyrektywę 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych)
 


DYREKTYWA 94/62/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
 


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji
 


DYREKTYWA 2000/76/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów
 


DYREKTYWA 2002/96/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE)
 
 

Powrót do góry